Isiolo's Urban Economic Plan 

Kisii's Urban Economic Plan 

Malindi's Urban Economic Plan 

Iten's Urban Economic Plan